Wycieczka po Krakowie

~~W Krakowie znajdują się 43 parki, które łącznie zajmują ok. 397 ha[22] co stanowi nieco ponad 1% całkowitej powierzchni miasta.

W Krakowie znajduje się 5 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 48,6 ha (0,15% powierzchni miasta)[23]. Na obszarze miasta Krakowa znajdują się niewielkie zielone obszary wchodzące w skład Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zespół ten zajmuje się ochroną terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej m.in. fragmenty parku Bielańsko-Tynieckiego, Tenczyńskiego oraz Dolinek Krakowskich, wraz z ich otulinami. Ponadto ostoja przyrodnicza Jury Krakowsko-Częstochowskiej wchodzi w skład programu CORINE biotopes ze względu na swoją florę, faunę, geomorfologię i krajobraz.

Zachodnia część Krakowa stanowi tzw. Obszar Krakowski i podlega polskiej sieci ekologicznej, a część obszaru miasta usytuowana jest w zasięgu korytarza ekologicznego rzeki Wisły. Rzeki, ich doliny oraz zbiorniki wodne to jedne z najciekawszych z przyrodniczego punktu widzenia miejsc w Krakowie. W południowej części stoków wzgórz wapiennych oferują one warunki do rozwoju roślinności ciepłolubnej muraw i zarośli kserotermicznych.

 

Komentarze 0
2015-02-22
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Zwiedzone atrakcje

Zamek Królewski na Wawelu

Rynek Główny w Krakowie

Sukiennice w Krakowie

Kościół Mariacki w Krakowie

Kolegiata św. Anny w Krakowie

Kopiec Kościuszki w Krakowie

Kraków

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024