Pszczyna - bliska sercu..... - trasa 685

Kapliczka Bądź Wola Twoja, Tadeusz Walkowicz
Miniaturowa mapa z zaznaczeniem

Raz do roku odwiedzam Znajomych w Pszczynie, a nigdy nic o Pszczynie nie napisałem i nie pokazałem tego pięknego Miasta.

Zamek w Pszczynie. Udokumentowane początki murowanego, obronnego zamku pszczyńskiego sięgają I połowy XV wieku, bowiem wiadomo, iż w roku 1433 oparł się on najazdowi husytów. W czasach Heleny Korybutówny (1424-1449) zamek gotycki był potężną budowlą czworoboczną, składającą się z dwóch budynków z wieżami, połączonych murami. Całość chroniły wał ziemny i fosa. Na przełomie XV/XVI w. dobrami pszczyńskimi władali książęta cieszyńscy. W 1517 roku Kazimierz II, książę cieszyński, dobra sprzedał możnowładcy węgierskiemu Aleksemu Turzo, co zakończyło okres panowania Piastów na ziemi pszczyńskiej. Utworzone zostaje Wolne Państwo Stanowe (obejmujące Pszczynę, Mikołów, Bieruń i do 1536 roku Mysłowice), a Pszczyna staje się jego stolicą. W roku 1548 państwo pszczyńskie po raz kolejny zmienia właściciela - zostaje nim biskup wrocławski Baltazar Promnitz, który w czasach Reformacji rezydował w Nysie. Lata panowania Promnitzów (1548-1765) to okres przekształcania gotyckiej budowli obronnej w reprezentacyjną rezydencję renesansową. Po 1737 roku nastąpiła przebudowa i rozbudowa zamku w trójskrzydłowy pałac barokowy. Zamek renesansowy, dwupiętrowy, z krużgankami, zbudowany na planie nieregularnego czworoboku, znany jest z opisów zachowanych w książęcym archiwum oraz widoku zachowanego na słynnej mapie Andreasa Hindenberga z 1636 roku. Z tamtej budowli zachowała się Brama Wybrańców, zbudowana przez Consilio Miliusa w 1687 roku, a będąca siedzibą straży zamkowej. W burzliwe dzieje ówczesnej Europy wpisał się na trwałe jeden z najwybitniejszych kompozytorów barokowych Georg Philipp Telemann (1681-1767), w latach 1704-1707 nadworny kapelmistrz i organista w Pszczynie. Dziś melomani mogą przeżyć niezapomniane chwile słuchając jego muzyki w Sali lustrzanej Zamku Pszczyńskiego podczas organizowanych od 1979 r. "Wieczorów u Telemanna". Kolejni właściciele Pszczyny (w latach 1765-1846), książęta Anhalt-Köthen-Pless, przekształcili zwierzyniec w park i wznieśli kolejne budowle. Powstały więc: pałac Bażantarnia w Porębie (na podstawie projektu Karla Langhansa), położony na skraju założonej w 1792 roku bażantarni oraz klasycystyczna Ludwikówka, wzniesiona przez Wilhelma Puscha niedaleko parku pszczyńskiego. Po wygaśnięciu książęcej linii Anhaltów Köthen-Pless, dobra przejął Hans Heinrich X, hrabia von Hochberg (wnuk po kądzieli, księcia Fryderyka Erdmanna Anhalt-Köthen-Pless i głowa rodziny Hochbergów z Książa na Dolnym Śląsku). W 1850 roku otrzymał on tytuł księcia von Pless, który od tej pory przekazywany jest najstarszemu potomkowi. Obecnie w Monachium mieszka Bolko, szósty książę von Pless, hrabia von Hochberg. Po Hansie Heinrichu X dobra pszczyńskie i Książ, odziedziczył jego najstarszy syn, książę Hans Heinrich XI (1833-1907). On też najdłużej panował na zamku (1855-1907), otrzymując w pięćdziesiątą rocznicę tytuł diuka (Herzoga). Z nim wiąże się obecny kształt samego zamku, jak i rozległego założenia ogrodowo-krajobrazowego sięgającego aż do zameczku myśliwskiego Promnice pod Tychami. W tym czasie Pszczyna odwiedzana była przez królów pruskich, niemieckich cesarzy oraz ich królewskich gości z całej Europy, a sam Hans Heinrich XI pełnił na dworze berlińskim godność cesarskiego Wielkiego Łowczego. Koniecznością więc stało się posiadanie rezydencji godnej pozycji księcia. W latach 1870-1876 dokonano przebudowy rezydencji w Pszczynie (Chateau Pless) na podstawie projektu wybitnego architekta francuskiego Aleksandra Hipolita Destailleura. Elewacje dwupiętrowego zamku, założonego na planie podkowy, otrzymały kostium architektury francuskiej XVII wieku. Od strony miasta dobudowano westybul z trzybiegową klatką schodową i monumentalną salę jadalną (mieszczącą stół i 32 krzesła) z dwoma XIX-wiecznymi ogromnymi lustrami o powierzchni 14 m2 każde. Po śmierci "starego księcia" dobra pszczyńskie przejął książę Hans Heinrich XV (1861-1938). Jego żoną była słynna z urody Angielka, Mary Theresa Olivia Cornwallis-West, księżna von Pless, nazywana Daisy (1873-1943). Po ślubie w Londynie przyjechała do Pszczyny i swoje pierwsze wrażenia zapisała w pamiętniku. "Znajdowały się tu hektary tarasów i ogrodów oraz wiele obojętnych rzeźb. Wspaniały porządek reprezentacyjnych przestrzeni z ciężkim bogactwem luksusu, ale bez komfortu i wygody, a nawet bez osobistej łazienki!". W latach 1914-1917 zamek pszczyński odegrał znaczącą rolę, będąc cesarską Główną Kwaterą i siedzibą sztabu wojsk niemieckich. To właśnie w Pszczynie cesarz, szef sztabu gł. marszałek Paul von Hindenburg oraz szef sztabu wsch. generał Erich von Ludendorff podejmowali decyzje wojskowe zmieniające oblicze ówczesnej Europy. Po plebiscycie w roku 1922 Pszczynę włączono do odrodzonego Państwa Polskiego. W 1936 r. powstała w parku nowa nekropolia. Znajdują się tam groby najmłodszego syna Daisy - hrabiego Bolko (ojca obecnego księcia von Pless) - i samego księcia Hansa Heinricha XV. Po wkroczeniu Armii Czerwonej do Pszczyny w lutym 1945 roku w zamku umieszczono szpital, jednak sam zamek jak i jego wyposażenie, w tym olbrzymie kryształoweu lustra, ocalały. 9 maja 1946 r. otwarto dla publiczności podwoje zamku pszczyńskiego. Początki były skromne - ekspozycja znalazła swoje miejsce jedynie w kilku pomieszczeniach I piętra, gromadząc w nich zabytkowe przedmioty sztuki zdobniczej, zachowane z czasów panowania rodziny Hochberg. Należy podkreślić, że w Muzeum zachowało się około 80% oryginalnego wyposażenia wnętrz z przełomu wieków XIX/XX. W ostatniej dekadzie przeprowadzono XX w. prace konserwatorskie, a w oparciu o zachowaną ikonografię i archiwalne spisy inwentarzowe przywrócono dawne funkcje oraz aranżacje wnętrz odkrywając oryginalne kolory i złocenia. Zamek w Pszczynie należy do tych nielicznych muzeów tego typu w naszej części Europy, które zachowały historyczne, bogate wyposażenie. Wyrazem słuszności przyjętej koncepcji rekonstrukcji wnętrz jest nagrodzenie Muzeum w konkursie 1995 r. przez organizację Europa Nostra z siedzibą w Hadze, zajmującą się ochroną europejskiego dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego, dyplomem honorowym "Za pieczołowite odtworzenie wnętrz zamku z ich wyposażeniem, oparte na wnikliwych historycznych badaniach, które przywróciły blask początku XX wieku".

Kapliczka Bądź Wola Twoja, Tadeusz Walkowicz
Kapliczka Bądź Wola Twoja, Tadeusz Walkowicz

Zabytkowy Park Pszczyński liczy 156 ha powierzchni i składa się z trzech różniących się od siebie części. Główna, środkowa część to właściwy Park Zamkowy. Od wschodu sąsiaduje z nim znacznie mniejszy, ciągnący się wzdłuż Pszczynki Park Dworcowy, a od zachodu – tzw. Dzika Promenada lub Zwierzyniec, tj. duże, mniej zagospodarowane tereny leśno-parkowe w dolinie Pszczynki, powstałe po osuszeniu w 1792 r. wielkiego stawu miejskiego. Park Zamkowy rozpościera się na obszarze ok. 48 ha. Powstał zapewne w 2. połowie XVIII wieku, choć już w XVI w. był tutaj niewielki ogród warzywny po zachodniej stronie zamku oraz zwierzyniec w północno-zachodniej części obecnego parku. Utworzony w czasie barokowej przebudowy rezydencji, nawiązywał do wieloosiowych założeń wielkiego francuskiego architekta André Le Notré, podporządkowanych dominującej bryle budowli pałacowej. Po północnej stronie zamku pszczyńskiego wytyczono trzy aleje, rozchodzące się promieniście od głównej fasady pałacu. Oś północ – południe byłą zaakcentowana przez środkową, główną aleję, po prawej na północny wschód do nieistniejącego już kościółka św. Jadwigi wiodła kolejna, a trzecia – ku północnemu zachodowi i wzgórzu Kępa. W tym czasie do zachodniej elewacji pałacu przylegał niewielki ogród ozdobny o charakterze użytkowym. Dalej ku zachodowi ciągnęła się tzw. Dzika Promenada, połączona ze zwierzyńcem. W połowie XIX w. zaczęto ogród zamkowy przekształcać na park krajobrazowy, tzw. angielski. Zlikwidowano wtedy m.in. główną, środkową aleję, zastępując ją rozległą polaną, otwierającą się ku nowo wybudowanym stawom na rzece Pszczynka i wzgórzom w północnej części parku. Z czasem w przekształcanym w ciągu 2. poł. XIX wieku parku pojawiły się wszystkie charakterystyczne dla tego typu założeń elementy: rozległe otwarcia widokowe, malownicze skupiska drzew i krzewów, liczne rozlewiska i stawy z wysepkami i łukowatymi mostkami, otwarte łąki i samotne, rozłożyste drzewa. Brzegi stawów i kanałów obsadzano drzewami „płaczącymi”, ze zwieszającymi się tuż nad wodą konarami i gałązkami. Są tu liczne wspaniałe i potężne dęby szypułkowe, kasztanowce, cisy, wyróżniające się prostym, wysokim pniem sosny wejmutki, lipy drobnolistne, jesiony, okazałe graby, buki zwyczajne i czerwone, wiązy, modrzewie, świerki srebrzyste, brzozy, klony i platany, a także wierzby i tulipanowce. Wśród wielu ciekawych krzewów na uwagę zasługują niesamowite okazy różaneczników (rododendronów), śliczne kwitnące późną wiosną, oraz nie mniej pięknych, choć mniejszych azalii.

Obiekty w Parku Zamkowym:

Zamek w Pszczynie, Tadeusz Walkowicz
Zamek w Pszczynie, Tadeusz Walkowicz

Herbaciarnia. Położona w parku na wysepce Herbaciarnia to owalny pawilon, wybudowany w drugiej połowie XIX wieku przy zachowaniu form neoklasycystycznych. Ma charakter modnej w okresie romantyzmu „świątyni dumania”, a jednocześnie herbaciarni, czyli wykwintnego miejsca picia herbaty w pięknym otoczeniu. W owalnych okienkach znajdują się kute kraty. Jest też kilka piaskowcowych postumentów, ukrytych pośród drzew na wysepce wokół herbaciarni, służących niegdyś za stoliki. Obecnie znajduje się tutaj sezonowa kawiarenka.

Piwnica lodowa znajduje się w parku i jest okrągłą budowlą wybudowaną w końcu XIX wieku w stylu neoromańskim. Pod budynkiem mieściła się piwniczka, w której pod koniec zimy gromadzono wielkie bryły lodu. System izolacji sprawiał, że lód przez lato nie topniał. Stąd też przewożono go stopniowo do zamkowych spiżarni, gdzie ochładzał żywność.

Domek Ogrodnika znajduje się przy ul. Katowickiej, przy wejściu do parku. Domek o malowniczej formie ze stromymi dachami oraz szpiczastą wieżyczką dawniej był zamieszkiwany przez nadwornego ogrodnika. Do niedawna była to siedziba pszczyńskiej Straży Miejskiej.

Grobowce Hochbergów, Tadeusz Walkowicz
W parku zamkowym, Tadeusz Walkowicz
W parku zamkowym, Tadeusz Walkowicz

Brama Chińska zlokalizowana jest przy ul. Katowickiej. Bramę wybudowano w 1908 roku i stanowi ona element romantycznej architektury parkowej nawiązujący do formy paj-lu. Flankujący ją fragment muru jest jedyną pozostałością pierwotnego, neogotyckiego ogrodzenia parku.

Kapliczka Bądź Wola Twoja. Na samym skraju terenów zielonych, na rogu ulic Wojska Polskiego i Bielskiej, stoi niewielka kapliczka Bądź wola Twoja, zwana tak od umieszczonego na obrazie napisu. Jest budowlą kwadratową, nakrytą czterospadowym dachem. Warto zobaczyć także obrazy olejne znajdujące się w niszach ściennych, m.in. Matkę Boską z Dzieciątkiem, Zdjęcie z krzyża oraz obraz ze wspomnianym napisem. Kapliczka stanęła w XVIII w. w miejscu starszej, podobno tam, gdzie uciekającego z Polski króla Henryka Walezego - który na wieść o śmierci brata, króla Francji Karola IX, chciał udać się do Paryża, by objąć po nim królestwo - dogonił wojewoda krakowski Andrzej Tęczyński, błagając monarchę, by wrócił do Krakowa. Król miał odpowiedzieć właśnie słowami: „Bądź wola Twoja", myśląc o swym przeznaczeniu i powrocie do francuskiej ojczyzny.

Groby Anhaltów w Parku Zamkowym. W północnej części parku zamkowego Zamku Pszczyńskiego, w pobliżu piwnicy lodowej, znalazła miejsce niecodzienna nekropolia książąt pszczyńskich z rodu Anhalt panujących w latach 1765-1847. Inicjatorem założenia cmentarza rodzinnego, a równocześnie uporządkowania grobów zmarłych rodziców i rodzeństwa był sam książę Henryk Anhalt żyjący w latach 1778-1847. Nekropolię zbudowano po 1808 r. w formie obelisku z piaskowca z inskrypcją w języku niemieckim znaczącą : ”…Zmartwychwstaniesz, ach, zmartwychwstaniesz, prochu mój, po krótkim odpoczynku”. Na umieszczonych przed nim kamiennych płytach nagrobnych wymienione zostały pochowane osoby. Spoczywają tutaj: książę Fryderyk Erdmann Anhalt (1731-1797), żona księcia Luiza Ferdynanda Stolberg-Wernigerode (1744-1784) i ich dzieci - Georg(1776-1777), Christiana (1774-1783) i Emanuel Ernst Erdmann (1768-1808). Po przeciwnej stronie znajduje się grobowiec księcia Ludwika Anhalta (1783-1841) pokryty grubą płytą nagrobną z żelaznym krzyżem, o ramionach zwieńczonych lilijkami, oplecionym przez węża, co jest utrzymanym w romantycznej konwencji przekazem symbolizującym zmartwychwstanie po śmierci. Wąż oplatający krzyż ukazał się Mojżeszowi jako obraz męki i zmartwychwstania Chrystusa.

Zamek w Pszczynie, Tadeusz Walkowicz
Zamek w Pszczynie, Tadeusz Walkowicz

Groby Hochbergów. W pszczyńskim parku, niedaleko zamku i kapliczki "Bądź Wola Twoja", ponad stawem, wznosi się wzgórze porośnięte starymi drzewami. Na jego szczycie zobaczyć można grobowiec otoczony żelaznym ogrodzeniem. To groby Hochbergów. Pod skromnymi nagrobkami pochowano księcia Hansa Heinricha XV władającego Pszczyną w latach 1907-38 oraz jego syna Bolka. Miało to być tymczasowe miejsce ich pochówku, przed przeniesieniem do głównej siedziby rodowej w Książu, jednak zawierucha wojenna i czasy powojenne nie pozwoliły na to, więc ostatni właściciele Pszczyny pozostali tu już na zawsze.

Inne atrakcje w Pszczynie:

Rynek w Pszczynie został wytyczony w XIII w., przy okazji lokacji miasta. Ma kształt wydłużonego prostokąta, a od strony zachodniej zwęża się lejkowato, przechodząc w obecną ulicę Wojska Polskiego - w miejscu tym, pod zamkiem, była niegdyś brama miejska, zwana górną, Niemiecką lub Opawską, a przed Bramą Wybrańców stały stragany z pieczywem. Z Rynku pod kątem prostym wychodzi jeszcze kilka ulic, w tym najważniejszy deptak Pszczyny, ulica Piastowska w północno-wschodnim narożniku placu. Rynek był niegdyś głównym placem targowym miasta, ale i dziś, choć targowisko przeniesiono poza stare centrum, tętni życiem. Dawniej porastały go liczne stare drzewa, ale po II wojnie światowej wszystkie zostały wycięte. Obecnie cały plac otacza szpaler młodych platanów, a na środku ustawiono replikę XIX-wiecznej studni. Latem można tu wypić dobrą kawę, a zimą - pojeździć na łyżwach na sztucznym lodowisku, które czynne jest do połowy marca.

Zamek w Pszczynie, Tadeusz Walkowicz
Zamek w Pszczynie, Tadeusz Walkowicz

Wodna Wieża, choć wyglądem nawiązująca do czasów rewolucji przemysłowej, powstała prawie dwa wieki później - w 1926 roku. Wybudował ją Jan Gustaw Grycz, znany twórca konstrukcji żelbetowych. Przez lata służyła utrzymywaniu stabilnego ciśnienia w miejskich wodociągach. Była tu także łaźnia, w której mieszkańcy Pszczyny zażywali kąpieli lub relaksowali się podczas masażu. Coraz bardziej popularne łazienki w domach z czasem sprawiły, że łaźnia przestała być pszczynianom potrzebna. Po wojnie w Wieży mieściły się m.in. zakład fryzjerski, kosmetyczny, a także centrum językowe i rozgłośnia radiowa. W 2006 roku zniszczony, osiemdziesięcioletni wówczas obiekt, odkupił od miasta prywatny przedsiębiorca i rozpoczęła się gruntowna przebudowa. Kilka lat póżniej, 28 października 2010 roku, powitano pierwszych gości nowo otwartej steampunkowej restauracji oraz pubu. Wodna Wieża, czyli przeobrażona dawna wieża ciśnień, to miejsce, w którym kreatywność i wyobraźnia nie mają ograniczeń. Świat fantastyki naukowej wypełnia tu całą przestrzeń, a industrialny charakter przenika aż po fundamenty przenosząc nas do czasów Juliusza Verne czy Herberta George'a Wells’a. Wieża fascynuje wyglądem nawiązującym do epoki wiktoriańskiej i zniewala wysublimowanym smakiem dań nowatorskiej kuchni. Zachwyca widokiem pszczyńskiej panoramy i krajobrazem pobliskich Beskidów. To doskonałe miejsce na prestiżowe spotkanie biznesowe, towarzyskie, rodzinne oraz na przyjęcia okolicznościowe.


Pokazowa Zagroda Żubrów. Zaledwie kilkaset metrów od pszczyńskiej starówki można spotkać... żubra. Taką możliwość daje odwiedzenie Pokazowej Zagrody Żubrów, która powstała na terenie zabytkowego parku, w części zwanej Zwierzyńcem. Na blisko 10 hektarach wybudowano dwie zagrody wraz z infrastrukturą, m.in. paśnikami, zagrodą kwarantannową oraz magazynami karmy. Zwierzęta można oglądać z pomostu widokowego, na który osoby niepełnosprawne mogą wyjechać windą. W zagrodzie, obok żubrów, można jeszcze zobaczyć muflony, jelenie, daniele i sarny, a zwiedzając ekspozycje w budynku edukacyjnym zapoznać się z fauną i florą Ziemi Pszczyńskiej

Ozdoby na Zamku, Tadeusz Walkowicz
Ozdoby na Zamku, Tadeusz Walkowicz
Ozdoby na Zamku, Tadeusz Walkowicz

Skansen - Zagroda Wsi Pszczyńskiej obejmuje ok. 2-hektarowy fragment wschodniej części parku, zwanej Parkiem Dworcowym. Skansen, duża atrakcja regionu, powstał w latach 70. ubiegłego wieku staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Do dziś we wsiach regionu pszczyńskiego pozostały z dawnej zabudowy już tylko kościoły drewniane, skansen jest więc jedynym miejscem, gdzie można jeszcze zobaczyć, jak wyglądały niegdyś tutejsze wsie. Przeniesione zabudowania reprezentują bowiem niemal wszystkie typy budynków wiejskich regionu i powstały w XVIII-XIX w. (szopa na siano, stodółka, masztalnia, wozownia, spichlerz dworski, stodoła, studnia, młyn, chałupa, młyn wodny pasieka).

Zamek w Pszczynie - lew, Tadeusz Walkowicz
Zamek w Pszczynie - lew, Tadeusz Walkowicz

Piękne także są zabytkowe budynki, małe uliczki, skwery, klomby i drzewa. Polecam, kto nie był niech przyjedzie o każdej porze jest tu pięknie.

Ozdoby na Zamku, Tadeusz Walkowicz
Ozdoby na Zamku, Tadeusz Walkowicz

Pozdrawiam ul. Mieszka I

Zamek w Pszczynie - na schodach, Tadeusz Walkowicz
Zamek w Pszczynie - główne wejście, Tadeusz Walkowicz
Zbóje-strażnicy przy wejściu, Tadeusz Walkowicz
Zbóje-strażnicy przy wejściu, Tadeusz Walkowicz
Zamek w Pszczynie - ogrody, Tadeusz Walkowicz
Grób Księżnej Chrystiny z 1783r, Tadeusz Walkowicz
Nekropolia z 1820 r. w parku zamkowym, Tadeusz Walkowicz
Krzyż opleciony przez węża, Tadeusz Walkowicz
Grób Księcia Fryderyka z 1797r (2), Tadeusz Walkowicz
W tym budynku przechowywano lód, Tadeusz Walkowicz
Brama Chińska, Tadeusz Walkowicz
Dom Ogrodnika, Tadeusz Walkowicz
Skansen w Pszczynie, Tadeusz Walkowicz
Skansen w Pszczynie, Tadeusz Walkowicz
Pan żubr, Tadeusz Walkowicz
Pan żubr, Tadeusz Walkowicz
Pan żubr, Tadeusz Walkowicz
Pani żubrowa, Tadeusz Walkowicz
Rodzina - pan z lewej, mały pośrodku i mama, Tadeusz Walkowicz
Paw, Tadeusz Walkowicz
Paw, Tadeusz Walkowicz
Bażant, Tadeusz Walkowicz
Bażant, Tadeusz Walkowicz
Bażant, Tadeusz Walkowicz
Kozy, Tadeusz Walkowicz
Kaczka, Tadeusz Walkowicz
Gęś, Tadeusz Walkowicz
Kaczki, Tadeusz Walkowicz
Jeleniowate, Tadeusz Walkowicz
Jeleniowate, Tadeusz Walkowicz
Jeleniowate, Tadeusz Walkowicz
Jeleniowate, Tadeusz Walkowicz
Mały, Tadeusz Walkowicz
Jeleniowate, Tadeusz Walkowicz
W remoncie, Tadeusz Walkowicz
Tu mieścił się Sztab I wojny światowej, Tadeusz Walkowicz
Zabytek w centrum miasta, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża, Tadeusz Walkowicz
Lampy obok Wieży, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża - w windzie, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża - klatka schodowa, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża - widok z 8 piętra, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża - widok z 8 piętra, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża - widok z 8 piętra, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża - widok z 8 piętra, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża - winda na 8 piętro, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża - parter, Tadeusz Walkowicz
Wodna Wieża - winda na 8 piętro, Tadeusz Walkowicz
Zabytki Pszczyny, Tadeusz Walkowicz
Zabytki Pszczyny, Tadeusz Walkowicz
Pszczyńskie uliczki, Tadeusz Walkowicz
Pszczyńskie uliczki, Tadeusz Walkowicz
Komentarze 5
2012-11-30
Moje inne podróże

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Tadeusz Walkowicz
05 grudzień 2012 06:48

Dziękuje Wszystkich za miłe słowa. W Pszczynie jestem zawsze raz do roku, ale nigdy nie robiłem zdjęć. Trzeba tu przyjechać wiosną.

Pozdrawiam Wszystkich Tadek

Danuta
04 grudzień 2012 15:53

Pieknie opisałeś Pszczynę Tadeuszu i ładnie ją uwieczniłeś na zdjęciach. Polecam odwiedzenie Pszczyny w kwietniu- maju - kiedy kwitną azalie i magnolie. Pozdrawiam :-)

Ostatnio edytowany: 2012-12-04 15:55

Edward Krężel
03 grudzień 2012 22:58

Ponieważ mieszkam blisko Pszczyny (około 20 km) bywamy tam z żoną bardzo często od dawnych lat. Może dlatego dotychczas nic o niej nie pisałem bo jest dla mnie codziennością. Ale po przeczytaniu Twojej relacji otworzyły mi się oczy. Pszczyna to naprawdę piękne miasteczko i jet tam wiele rzeczy do zobaczenia. A w skansenie jest również zabytkowa i czynna karczma gdzie serwują bardzo smaczne dania regionalne (i nie tylko). Park jest piękny jesienią. Jeździliśmy tam jeszcze jako narzeczeni później jako małżeństwo, następnie z córkami, później z wnukami a teraz jeździmy z najmłodszym wnukiem (3,5 roku) bo ci starsi to już dorośli. Jestem pełen podziwu dla Twojej relacji. Jest naprawdę ciekawa i zawiera dużo wiadomości o Pszczynie i jej zabytkach. Pozdrawiam.

Ostatnio edytowany: 2012-12-03 23:00

mokunka
03 grudzień 2012 20:17

Racja Vincci, Pszczyna jest ciekawa. Warta odwiedzenia !

Tadziu oprócz tego co apisałes godne uwagi jest Muzeum Prasy Śląskiej (w sumie to bardziej muzeum drukarstwa i fotografi )-tak można by je nazwać) ze względu na zgromadzone tam eksponaty. Bardzo ciekawe ; niektóre mimo ponad 100-leniej historii działaja do dziś i można wydrukować na nich pamiętkową kartę z pobytu w tym niewielkiem lecz bardzo interesującym muzeum.

pozdrawiam🙂

Vincci
03 grudzień 2012 19:01

Pszczyna jest pięknym miasteczkiem byłem tam w tym roku.Pozdrawiam Serdecznie🙂

Wycieczka na mapie

Zwiedzone atrakcje

Pszczyna - Zamek i park

Pszczyna - Zamek i park

Pszczyna - inne atrakcje

Pszczyna - inne atrakcje

Zaczarowane Podróże - dawniej podroze.polskieszlaki.pl
Copyright 2005-2024